Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Flinch agressiehantering

Gevestigd: Wethouder Slootstraat 16

8334 SN Tuk

KVK nummer: 50412396

Algemeen
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Flinch agressiehantering, hierna te noemen: “Flinch”. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Flinch geen van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2
In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van uitbrengen van de offerte. Flinch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien haar leveranciers of derden prijsverhogingen aan Flinch in rekening brengen.

Artikel 3
Werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd en niet zijn begrepen in de offerte worden in rekening gebracht volgens de bij Flinch ten tijde van de uitvoering geldende tarieven.

Artikel 4
Flinch blijft eigenaar van door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, waaronder doch niet uitsluitend materialen, documenten en certificaten zolang door opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere overeenkomsten is voldaan. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze materialen te verpanden. Indien Flinch haar eigendomsvoorbehoud jegens de opdrachtgever inroept, is zij gerechtigd de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en deze als eigenaar toe te eigenen en mee te nemen. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

Artikel 5
Het tijdens de cursus gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen. Flinch behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door Flinch verstrekte documentatie.

Aansprakelijkheid
Artikel 6
Flinch is met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de opdrachtgever en die het gevolg is van een aan Flinch toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van Flinch is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden uit hoofde van de verzekering van Flinch, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 25 % van het voor de overeenkomst gefactureerde/te factureren bedrag met een maximum van EUR 2.500 =. Flinch is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. Flinch is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar ingeschakelde hulppersonen, tenzij krachtens de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde verzekering ter zake van deze aansprakelijkheid een uitkering volgt. Flinch en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of ziekte van een van zijn docenten/ trainers als gevolg waarvan er geen cursus heeft kunnen plaats vinden. Flinch zal zich verplichten op zo kort mogelijke termijn een vervangende docent of indien nodig een vervangende training te plannen.

Artikel 7
Opdrachtgever is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van Flinch vanaf het moment dat schade vanwege ondeskundigheid van derden zou kunnen ontstaan.
Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 8
Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.

Artikel 9
a. Bij aanvang van een training dient de uitgebrachte offerte door opdrachtgever ondertekend te zijn geretourneerd aan Flinch. Flinch behoudt zich het recht voor om een cursus en/of training geen doorgang te laten vinden als de offerte niet ondertekend retour is gestuurd door opdrachtgever.
b. Betaling dient plaats te vinden, uiterlijk binnen 14 dagen, nadat door Flinch een factuur aan de opdrachtgever is gezonden. De betalingstermijn van veertien dagen is een fatale termijn.
c. Vanaf het verstrijken van de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever per maand 1 % rente verschuldigd over het door hem verschuldigde bedrag,waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd. Indien de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand, dan geldt de wettelijke rente.
d. Tevens is Flinch na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen bevoegd om de aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten te berekenen aan de opdrachtgever. De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag.

Artikel 10
Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Flinch het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 11
De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op verrekening.

Aanbiedingen, offertes en tarieven
Artikel 12
Alle onze prijzen en tarieven genoemd in onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes etc. zijn, voor zover niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

Vervanging en annulering
Artikel 13
De opdrachtgever kan in plaats van een aangemelde deelnemer iemand anders aan de cursus laten deelnemen, mits de vervanging voor de aanvang van de cursus schriftelijk aan Flinch wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet de bepalingen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14
a. Flinch heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel, door de opdrachtgever opgegeven deelnemer(s) aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten.
b. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt kan hem of haar door de docent verdere deelname aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

Artikel 15
Opdrachtgevers/deelnemers van een cursus/training van Flinch kunnen tot vier weken voor aanvang van de cursus, onder terugbetaling van het volledige inschrijfgeld, hun deelname annuleren. Opdrachtgever/deelnemers kunnen uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus/training hun deelname annuleren, tegen terugbetaling van de helft van het inschrijfgeld. Opdrachtgevers/deelnemers, die binnen twee weken voorafgaande aan de cursus of daarna, hun deelname wensen te annuleren, zijn het volledige inschrijfgeld verschuldigd en hebben derhalve geen recht op enige restitutie. Annuleringen door deelnemers aan een cursus dienen altijd schriftelijk te geschieden.

Toepasselijk recht

Artikel 16
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.